امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  
 
اساسنامه مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی
 
 
به منظور هدفمند کردن پژوهش و ارائه راه حل های مناسب در امور تحقیقاتی و درمانی ( پژوهش بنیادی و  کاربردی ) مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اهداف ذیل تاسیس می شود.

 
ماده 1 - اهداف :
 
1- انجام پژوهشهای کاربردی و بنیادی در زمینه پلی مورفیسمهای جمعیتی و بیماریهای ژنتیکی در جهت اصلاح و بهبود کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران و جامعه
2- ایجاد بانک اطلاعاتی شامل جمع آوری ٬ تنظیم و طبقه بندی مدارک ٬ مستندات ٬ مقالات و منابع مختلف
3- ایجاد بانک های اطلاعاتی ژنتیکی و بیولوژیک بیماران شامل ( DNA، RNA و سرم) به همراه مشخصات کلینیکی و فردی بیماران
4- آموزش نیروی انسانی محقق
5- تشویق همکاران و محققان به سوی هدفمند شدن فعالیت های تحقیقاتی
6- آموزش و راهنمایی دانشجویان در مقاطع ( کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی، پزشکی عمومی و فلوی تخصصی) در راستای انجام پایان نامه های تحقیقاتی
5- ایجاد ارتباط مناسب با مراکز تحقیقاتی وابسته در داخل و خارج کشور
6- تولید و ارتقاء دانش ژنتیک و ژنتیک پزشکی بر مبنای نیازهای روز و بیماران جامعه در زمینه بیماریهای ژنتیکی
ماده 2- اركان مرکز
الف – هیئت موسس
ب - شورای عالی
ج – رئیس مرکز

 
اعضای هیئت موسس :
 
دکتر محمد رضا عباس زادگان – دکتر محمد حسن زاده نظرآبادی - دکتر رحیم وکیلی - دکتر آریانه صدر نبوی – دکتر مجید مجرد – دکتر حسین حقیر

 
ماده 3- اعضای شورای عالی :
 
معاونت پژوهشی دانشگاه ٬ رئیس مرکز ٬ دبیر مرکز ٬ مسئول کمیته پژوهشی ٬ مسئول کمیته آموزشی ٬ مسئول کمیته اجرایی
 
ماده 4- وظایف شورای عالی به شرح ذیل می باشد :
 
- تصویب خط مشی مرکز
- تصویب موافقتنامه همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
- بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی ارائه شده
- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی مرکز
- بررسی و تصویب گزارش سالیانه فعالیت های مرکز
- بررسی و تصویب بودجه سالیانه و چگونگی اختصاص آن

 
ماده 5- رئیس مرکز :
 
رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی هر چهار سال یکبار منصوب می گردد .

 
وظایف رئیس مرکز :
 
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی
- تعیین اعضاء و مسئولین چارت تشکیلاتی
- برقراری هماهنگی بین اجزای مختلف مرکز
- امضای اوراق و اسناد مالی و اداری مرکز
- گزارش عملکرد سالیانه مرکز
- تنظیم بودجه مرکز و گزارش سالیانه هزینه ها
- حضور در نشست ها، جوامع داخلی و خارجی به عنوان نماینده مرکز

 
ماده 6- اعضای مرکز :

1- اعضای پیوسته که شامل اعضای هیئت علمی و پرسنل تمام وقت مرکز می شوند
2- اعضای وابسته که شامل اعضای هیئت علمی و یا متخصصین از سایر گروهها و یا دانشگاه ها می باشند

 
ماده 7- چارت تشکیلاتی :
 
الف - شورای عالی
ب - رئیس مرکز
ج - دبیر مرکز
د - مسئول کمیته پژوهشی
ه – مسئول کمیته آموزشی
و- مسئول کمیته اجرایی
 
ماده 8- منابع مالی مرکز :
1- اعتبارات تحقیقاتی مرکز
2 - کمک اشخاص حقیقی و حقوقی
3- اعتبارات جذب شده از سایر ادارات و ارگان های داخلی و خارجی