اعضای هیات موسس 

دکتر آریانه صدر نبوی
PhD ژنتیک - دانشبار                                                 
رزومه
 
 
 
دکتر محمد رضا عباس زادگان
PhD ژنتیک انسانی - استاد       
رزومه
      
   

dr.mojarad

دکتر مجید مجرد

PhD ژنتیک - دانشیار
 

dr.haghir

 دکتر رحیم وکیلی

 دكتري تخصصي غدد و متابولیسم اطفال - استاد

رزومه 

   

دکتر مهران بیرقی طوسی

فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال

 

 

 دکتر حسین حقیر
 
PhD علوم تشریح گرایش نورو آناتومی - استاد
رزومه
 
 
   

 

 

 

کارشناس پژوهشی 

عادله مهدی زاده 

کارشناس  

پرستاری

ایمیل:mahdizadeha1[at]mums.ac.ir