افیلیشن مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی
 
 
 
 
 مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
 
 
 
Medical Genetics Research Center, Medical School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran