عضویت در مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی
 
 
اساتید محترم، دانشجویان و علاقه مندان عزیز جهت عضویت لطفا فرم پیوست را تکمیل نموده و به آدرس الکترونیکی مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی (mgrc[at]mums.ac.ir) ارسال فرمایید.
چنانچه مقالات عضو مرکز با افیلیشن مرکز تحقیقات چاپ گردد از گرنت پژوهشی مرکز به طرح های ایشان اختصاص خواهد یافت.
 
 

عضویت