مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی هر یک شنبه ژورنال کلاب برگزار مینماید.

 

یک شنبه مورخ 99/4/22 جناب آقای دکتر جعفرزاده مقاله خود را با عنوان

" Automated syndrome diagnosis by three-dimensional facial imaging "

برای دانشجویان و اساتید محترم گروه ژنتیک ارائه خواهند نمود.