مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی هر یک شنبه ژورنال کلاب برگزار مینماید.

 

یک شنبه مورخ 99/6/02 سرکار خانم اصلاحی مقاله خود را با عنوان

" Genomic Data Sharing for Novel Mendelian Disease Gene Discovery: The Matchmaker Exchange"

برای دانشجویان و اساتید محترم گروه ژنتیک ارائه خواهند نمود.